Warunki korzystania

Warunki korzystania (PL)

Warunki korzystania

Proszę uważnie przeczytać poniższe zasady korzystania i zrzeczenie się przed rozpoczęciem korzystania z witryny internetowej permanentna.eu. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na te warunki użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami użytkowania, nie mogą korzystać z tej strony. Nasza strona zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie, zmian, modyfikacji lub aktualizacji tych warunków użytkowania, a użytkownik wyraża zgodę na związanie się takie modyfikacje, zmiany lub aktualizacje od czasu są publikowane na naszej stronie internetowej. Twoim zadaniem jest, aby sprawdzić warunki stosowania okresowo.

Prawo autorskie

Wszystkie treści zawarte na naszej stronie internetowej, takich jak tekst, grafika, loga, ikony przycisków, obrazy i oprogramowanie, jest własnością naszej stronie lub jej dostawców i są chronione amerykańskim I międzynarodowym prawem autorskim. Udziela się zgody na kopiowanie i drukowanie elektronicznie twardych części kopię website.Com wyłącznie w celu złożenia zamówienia z naszej strony internetowej lub za pomocą strony internetowej jako zasób handlowej. Wszelkie inne zastosowania, w tym powielanie, modyfikacja, dystrybucja, transmisja, publikacją, wystawiania lub wydajności, zawartości website.Com lub jej odpowiednich dostawców treści jest surowo zabronione.

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe, loga, znaki usług i nazwy handlowe, które pojawiają się na tej stronie internetowej są znakami towarowymi należącymi do naszej strony internetowej i innych odpowiednich podmiotów.

Zrzeczenie się

Informacji, usług, produktów oferowanych do sprzedaży oraz materiały zawarte i / lub reklamowane na permanentna.eu, w tym, bez ograniczeń, tekstu, grafiki i linki, są dostarczane “tak jak jest” bez gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, nasza strona internetowa i jej dostawcy zrzekają się wszelkich oświadczeń i gwarancji, wyraźnych ani domniemanych, w odniesieniu do tych informacji, usług, produktów i materiałów, w tym, ale nie ograniczając się do gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego Celem, tytułu, nienaruszalności, wolność od wirusów komputerowych i dorozumianych gwarancji wynikających z prowadzenia działalności handlowej lub z przebiegu wykonania. Ponadto, nasza strona internetowa i jej dostawcy nie gwarantuje, że informacje dostępne za pośrednictwem website.Com są dokładne, kompletne i aktualne. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy drukarskie. Cena i dostępność informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Opinie i inne komentarze

Wszystkie opinie, komentarze i inne oświadczenia przewidziane na naszej stronie internetowej lub o tej stronie, lub w inny sposób złożonych w związku z korzystaniem z witryny internetowej, są i pozostaną własnością naszej witryny. Takie ujawnienie, uległość lub oferowania wszelkich uwag uważa się za zadanie na naszej stronie internetowej wszystkich praw na całym świecie we wszystkich własności intelektualnej odnoszących się do komentarzy.

Zgadzasz się, że nie ma żadnych komentarzy przedłożone przez Państwa na naszej stronie internetowej będzie naruszać prawa jakiejkolwiek osoby trzeciej, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub innych osobistych lub prawa własności (-ów). Ponadto użytkownik zgadza się, że nie ma żadnych komentarzy wysłane przez Ciebie do serwisu będzie ani zawierać oszczerczych lub w inny sposób niezgodne z prawem, obraźliwy lub obsceniczne materiały. Jesteś i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zawartość jakichkolwiek uwag można zrobić.

Zgadzasz się, że nasza strona internetowa może wykorzystywać i / lub ujawnić informacje zgodnie z naszą polityką prywatności.

Terms of use (ENG)

Please carefully read the following terms of use and disclaimer before using the website.Com web site. By using our web site, you agree to these terms of use. If you do not agree to these terms of use, you may not use this site. our website reserves the right, at any time, to modify, alter or update these terms of use, and you agree to be bound by such modifications, alterations or updates from the time they are posted on our web site. It is your responsibility to check the terms of use periodically.

Copyright

All content included in our web site, such as text, graphics, logos, button icons, images, and software, is the property of our website or its content suppliers and protected by u.S. And international copyright laws. Permission is granted to electronically copy and print hard copy portions of website.Com for the sole purpose of placing an order with our website or using the web site as a shopping resource. Any other use, including the reproduction, modification, distribution, transmission, republication, display or performance, of the content of website.Com or its respective content suppliers is strictly prohibited.

Trademarks

All trademarks, logos, service marks and trade names that appear on this web site are the trademarks of our website and other respective owners.

Disclaimer

The information, services, products offered for sale and materials contained in and/or advertised on website.Com, including, without limitation, text, graphics and links, are provided on an “as is” basis with no warranty. To the maximum extent permitted by law, our website and its suppliers disclaim all representations and warranties, express or implied, with respect to such information, services, products and materials, including, but not limited to, warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, title, non-infringement, freedom from computer virus and implied warranties arising from course of dealing or course of performance. In addition, our website and its suppliers do not represent or warrant that the information accessible via website.Com is accurate, complete or current. We are not responsible for typographical errors. Price and availability information is subject to change without notice.

User reviews and other comments

All reviews, comments and other submissions provided to our website on or about this site, or otherwise submitted in connection with your use of the web site, shall be and remain our website’s property. Such disclosure, submission or offer of any comments shall be deemed an assignment to our website of all worldwide rights in all intellectual properties relating to the comments.

You agree that no comments submitted by you to our website will violate any right of any third party, including copyrights, trademark, privacy or other personal or proprietary right(s). You further agree that no comments submitted by you to the site will be or contain libelous or otherwise unlawful, abusive or obscene material. You are and shall remain solely responsible for the content of any comments you make.

You agree that our website may use and/or disclose information consistent with our privacy policy.