Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Ta strona informuje o naszej polityki w zakresie zbierania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych, które otrzymujemy od użytkowników Serwisu.

Używamy twoje dane osobowe wyłącznie w celu zapewnienia i poprawy strony. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na zbieranie i wykorzystanie informacji zgodnie z niniejszą polityką.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Podczas korzystania z naszej strony możemy poprosić o podanie pewnych danych osobowych, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika lub skontaktować. Dane osobowe mogą obejmować, ale nie są ograniczone do: imię i nazwisko; Informacje osobiste; Rejestr danych. Podobnie jak wielu operatorów witryn, zbieramy informacje, które Twoja przeglądarka wysyła kiedy odwiedzić naszą stronę.

Dane z logowania

Te dane dziennika mogą zawierać informacje, takie jak komputery i Internet Protocol IP adres; typ przeglądarki; Wersja przeglądarki; strony naszej witryny, które odwiedzasz; czas i data wizyty; czas spędzony na tych stronach i innych statystyk. Dodatkowo możemy korzystać z usług innych firm, takich jak Google Analytics, które zbierają, monitorować i analizować to … Sekcja Log danych jest dla firm, które korzystają z usług śledzenia Analytics lub na stronach internetowych lub aplikacji, takich jak Google Analytics.

Komunikacja

Możemy wykorzystywać dane użytkownika w celu skontaktuje się z biuletynów; obrotu lub materiały promocyjne i inne informacje.

Ciasteczka

Cookies to pliki z małą ilością danych, które mogą obejmować anonimowy niepowtarzalny identyfikator. Cookies są wysyłane do przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na komputerach twardym. Podobnie jak wiele witryn, używamy “cookies” w celu gromadzenia informacji. Można polecić przeglądarki, aby odrzucać wszystkie pliki cookie lub uzyskiwać informację o próbie przesłania pliku cookie. Jednakże, jeśli nie akceptuje cookies, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej strony.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet, lub sposobu przechowywania elektronicznych jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się używać komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa ze względu na charakter tego procesu.

Zmiany polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 31 marca 2016 roku i pozostanie w mocy, z wyjątkiem w odniesieniu do wszelkich zmian w swoich przepisach w przyszłości, które będą obowiązywać natychmiast po zamieszczone na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany naszej polityki prywatności w dowolnym czasie i należy sprawdzić tę politykę prywatności okresowo. Dalsze korzystanie z Usługi po ogłoszeniu przez nas zmian w Polityce Prywatności na tej stronie będzie stanowić potwierdzenia otrzymania tych zmian oraz wyrażenie zgody na przestrzeganie i związanie się zmodyfikowanej Polityce Prywatności.

Jeżeli dokonamy istotnych zmian w niniejszej Polityce Prywatności, będziemy informować za pośrednictwem adresu e-mail podałeś nam, albo poprzez widoczne zawiadomienie na naszej stronie.

Skontaktuj się z nami

Privacy policy (ENG)

This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Information we receive from users of the Site.

We use your Personal Information only for providing and improving the Site. By using our Site you agree to the collection and use of information in accordance with this policy.

Information Collection And Use

While using our Site we may ask you to provide us with certain personally identifiable information which can be used to contact or identify you. Personally identifiable information may include, but is not limited to: your name; Personal Information; Log Data. Like many site operators, we collect information that your browser sends whenever you visit our Site.

Log Data

This Log Data may include information such as your computers Internet Protocol & IP address; browser type; browser version; the pages of our Site that you visit; the time and date of your visit; the time spent on those pages and other statistics. In addition we may use third party services such as Google Analytics that collect, monitor and analyze this … The Log Data section is for businesses that use analytics or tracking services in websites or apps, like Google Analytics.

Communications

We may use your Personal Information to contact you with newsletters;  marketing or promotional materials and other information.

Cookies

Cookies are files with small amount of data, which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a website and stored on your computers hard drive. Like many websites, we use “cookies” to collect information. You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Site.

Security

The security of your Personal Information is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Information, we cannot guarantee its absolute security due to the nature of the process.

Changes To This Privacy Policy

This Privacy Policy is effective as of March 31st, 2016 and will remain in effect except with respect to any changes in its provisions in the future, which will be in effect immediately after being posted on this page. We reserve the right to update or change our Privacy Policy at any time and you should check this Privacy Policy periodically. Your continued use of the Service after we post any modifications to the Privacy Policy on this page will constitute your acknowledgment of the modifications and your consent to abide and be bound by the modified Privacy Policy. If we make any material changes to this Privacy Policy, we will notify you either through the email address you have provided us, or by placing a prominent notice on our Site.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us!